مقالات روان شناسی

طرحواره طرد اجتماعی

• وصلۀ ناجور هر جمعی هستم. • احساس اولیۀ مهم این افراد، تنهایی است. • افرادی که طرحواره طرد اجتماعی دارند، حس می کنند که

طرحواره استحقاق

• من باید به تمام خواسته هایم دست پیدا کنم. • سه نوع استحقاق وجود دارد. با هم همپوشانی دارند، اما ممکن است یکی از

طرحواره بی اعتمادی/بدرفتاری

• یکی از ۱۸ طرحواره ناسازگار اولیه (EMS) • انتظار بدرفتاری، توهین، تحقیر، دروغ، آسیب و سوء استفاده گری از سوی دیگران • تعریف: «طرحواره

طرحواره محرومیت هیجانی

• افرادی که تله محرومیت هیجانی دارند در دام یک باور جزمی شکل و تزلزل ناپذیرگرفتار شده اند: «هیچ کس مرا دوست ندارد« • مراجعانی

درمان شناختی-رفتاری چیست؟

• رویکرد شناختی- رفتاری • CBT • نوعی گفتار درمانی • بیشتر بر چالش های اخیر مراجع تمرکز می کنند تا تجربیات گذشته ی او

تاریخچه طرحواره و طرحواره درمانی

تاریخچه طرحواره • Schema از واژه یونانی schēmat یا schēma به معنی شکل گرفته شده است. • این واژه ابتدا در فلسفه کاربرد داشته است.