مقالات روان شناسی

طرحواره معیارهای سخت گیرانه

• هیچ وقت از هیچ چیز راضی نیستم. • افراد با این طرحواره احساس اصلی شان این است که تحت فشار هستند. • از زندگی

طرحواره وابستگی

• به تنهایی نمی توانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم. • زندگی برای افرادی که این طرحواره را دارند، بسیار طاقت فرسا استو

طرحواره شکست

• احساس می کنم در زندگی شکست خورده ام • این افراد احساس می کنند در مقایسه با همسن و سالان خود شکست خورده اند.

طرحواره اطاعت

• مجبورم همیشه از خواسته های دیگران تبعیت کنم. • بخش بزرگی از تجربۀ این افراد در دنیا، پیرامون مسئله «کنترل» می چرخد. • دیگران

طرحواره آسیب پذیری

• حادثه در کمین است. • احساس اولیه ای که طرحواره آسیب پذیری ربط دارد، اضطراب است. • این افراد هر لحظه احساس می کنند

سندرم وانمود گرایی (ایمپاستر)

• Imposter syndrome • سندرم ایمپاستر • نام های دیگر: نشانگان خودویرانگری، سندرم شیادی و سندرم تقلب • برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط

طرحواره نقص/شرم

• من بی ارزشم. • این طرحواره باعث می شود فرد هیچ گونه رابطه ایی نداشته باشد و حسابی گرفتار تنهایی درونی باشد. • بیشترین