اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته با نیاز شدید، مفرط و فراگیر به تحت مراقبت قرار گرفتن مشخص می شود. این اختلال منجر به رفتارهای سلطه پذیری، وابستگی مفرط به دیگران و ترس از جدا شدن می گردد. افراد مبتلا به این اختلال مطیع، فرمانبردار، بدبین، خجالتی، ترسو و منفعل هستند …   خصایص بالینی اختلال شخصیت وابسته  […]