عشق و ازدواج

اسطوره های ازدواج

اسطوره ها در ازدواج همان انتظارات غیر واقع بینانه و غیرمنطقی هستند که ما از خودمان، همسرمان، ازدواج و رابطه مشترک داریم. این باورهای غیر