بزرگان روانشناسی

زندگینامه فروید_پدر روان کاوی

خواندن زندگینامه روانشناسان بزرگ برایم جذاب است. روانشناسانی که نظریه پرداز نیز بودند. عقیده ام این است که برای فهم و درک بیشتر نظریه های